przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
561754 odwiedzin

Procedury - Zarządzenie nr 23/2020 Dyrektora SP6 z dnia 31.08.2020 r.

A A A

Zarządzenie nr 23/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

Im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie

Z dnia 31.08.2020 r.

w sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa w okresie pracy szkoły w reżimie sanitarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (…) (Dz. U. poz.493, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Od 1 września 2020 r. do odwołania , w związku z funkcjonowaniem szkoły w reżimie sanitarnym, wprowadza się procedury ogólne oraz procedury szczegółowe (załącznik nr. 1 zarządzenia) obowiązujące w czasie zajęć realizowanych w bezpośrednim kontakcie dziecka/ucznia/ z osobą prowadzącą zajęcia.

2. Procedury stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Procedury obowiązują wszystkich pracowników szkoły.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 23/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie

z dnia 31.08.2020 r.

Ogólne procedury funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19 oraz procedury szczegółowe:

-  procedury postępowania z uczniem u którego podejrzewane jest zakażenie wirusem SARS-CoV-2 wywołanego chorobą COVID-19,

- zalecenia pielęgniarki szkolnej dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami przebywającymi w szkołach na okres epidemii koronawirusa SARS CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach,

- procedury pracowni informatycznej,

- procedury pracowni specjalistycznych,

- procedury biblioteki szkolnej,

- procedury przyprowadzenia i odbioru dzieci w oddziałach „0”,

- zasady bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania fizycznego w czasie pandemii,

- procedura zachowania bezpieczeństwa podczas pracy psychologa, pedagoga szkolnego,

- procedura przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej,

- procedury obowiązujące w kuchni i stołówce szkolnej,

- procedura dotycząca organizacji zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych i innych.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.

 

 

 

Dyrektor szkoły

Jadwiga Sikorska

 

 

  1. Procedura bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID (1).pdf

  2. PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI W KL. 0.pdf

  3. Oświadczenie rodziców COVID.pdf

  4. Biblioteka procedury covid - 19.pdf

  5. Logopedia procedury covid - 19.pdf

  6. Gabinet psychologa, pedagoga.pdf

  7. Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy.pdf

  8. Regulamin pracowni informatyki.pdf

  9. Pracownie przedmiotowe procedury Covid - 19.pdf

  10. REGULANIN stołówki szkolnej.pdf

kontakt