przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
526963 odwiedzin

O projekcie

A A A

 

Plakat7.pdf

 

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Sochaczewie

w okresie od 01.08.2017r. do 30.06.2019r. realizuje projekt pn. „Inwestujemy w przyszłość - podnoszenie kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X , Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych)”

Projekt jest przeznaczony dla uczniów klas Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sochaczewie. Łączna wartość projektu wynosi 190 446,15 zł., z czego 152 356,92 zł finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 206 uczniów / 109 mężczyzn województwa mazowieckiego w Sochaczewie do 30.06.2019r. poprzez objęcie ich ofertą edukacyjną w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Cele szczegółowe zakładają:

1. Podniesienie kompetencji matematycznych 49 uczniów / 25 mężczyzn poprzez objęcie ich zajęciami pozalekcyjnymi w okresie 2017/2019

2. Podniesienie kompetencji przyrodniczych 49 uczniów / 25 mężczyzn poprzez objęcie ich zajęciami pozalekcyjnymi w okresie 2017/2019

3. Podniesienie kompetencji z języka angielskiego 42 uczniów / 22 mężczyzn poprzez objęcie ich zajęciami pozalekcyjnymi w okresie 2017/2019

4. Podniesienie kompetencji cyfrowych 42 uczniów / 22 mężczyzn poprzez objęcie ich zajęciami pozalekcyjnymi w okresie 2017/2019

5. Podniesienie umiejętności 6N/5K poprzez objęcie ich profesjonalnymi szkoleniami w okresie 2017/2019

W ramach realizacji projektu ,,Inwestujemy w przyszłość - podnoszenie kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie” są prowadzone następujące zajęcia:

  1. Szkolenia dla nauczycieli
  2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
  3. Zajęcia wyrównawcze  z matematyki
  4. Zajęcia wyrównawcze informatyki
  5. Zajęcia wyrównawcze z fizyki
  6. Zajęcia matematyczne w formie eksperymentu
  7. Zajęcia z biologii w formie eksperymentu
  8. Wyjazdy edukacyjne

    Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Do szkoły zostaną zakupione tablice i plansze interaktywne, różnego rodzaju przyrządy wykorzystywane w nauce matematyki, przyrody, chemii i informatyki. Dodatkowym atutem projektu są zaplanowane dla uczniów wyjazdy edukacyjne (łącznie cztery), w tym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a także do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

 

kontakt