przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
561740 odwiedzin

Historia szkoły

A A A

            Każda historia ma swój początek. W przypadku dziejów naszej szkoły wyznacza go dzień 3 sierpnia 1989 r. Z tą datą związane jest Zarządzenie Naczelnika Miasta o utworzeniu Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staszica 106 z tymczasową siedzibą w pawilonie przy ul. Niemcewicza 5. 25 sierpnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  nr 6 pod przewodnictwem pani dyrektor Lucyny Tępczyk. 1 września 1989 r. nastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego 1989/90 – pierwszego w historii naszej placówki. Najstarszymi uczniami byli wówczas czwartoklasiści.

            Już od pierwszych dni pracy podjęto działania na rzecz wyboru patrona.  Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 12 września 1989 r. zdecydowano, że będzie nim Król Władysław Jagiełło. W uzasadnieniu pani dyrektor  Lucyny Tępczyk czytamy: „Ziemia sochaczewska jest bogatą skarbnicą tradycji walk z różnych okresów dziejów naszej Ojczyzny. Jest ona także związana  ze szlakiem wojsk Jagiełły prowadzącym na Grunwald. Pragniemy oddawać hołd zwycięskiemu władcy i ocalić od zapomnienia bohaterskie czyny nie tylko króla, ale wszystkich tych, którzy walczyli z potęgą, wrogiemu Polsce, Zakonu Krzyżackiego”.

            W szkole zostało zrealizowanych wiele inicjatyw przybliżających uczniom postać Władysława Jagiełły. Były to różnego rodzaju konkursy, wystawy, wycieczki szkolne, gromadzenie przez bibliotekę dokumentów i książek ukazujących czasy Jagiellonów, działania literackie oraz patriotyczne. Aż nadszedł kulminacyjny moment przygotowań – dzień 30 maja 1990 r., w którym na mocy zarządzenia Kuratora Oświaty i Wychowania w Skierniewicach nastąpiło uroczyste nadanie Szkole Podstawowej nr 6 imienia Króla Władysława Jagiełły. Wydarzenie uświetniła inscenizacja historyczna  przygotowana przez uczniów klas czwartych pod kierunkiem pana Marka Wiszyńskiego przy współpracy pani Izabeli Kowalskiej – autorki scenografii.

            W drugim roku pracy szkoły, 4 marca 1991 r., odbył się pierwszy konkurs wiedzy o królu Władysławie  Jagielle (w rocznicę koronacji władcy), a dzień 30 maja został ogłoszony Świętem Szkoły (w rocznicę nadania jej imienia patrona).

         Rok 1992/93 przyniósł kolejne ważne wydarzenia: 16 września szkoła została wyświęcona przez Biskupa Łowickiego ks. Alojzego Orszulika, a 24 września zatwierdzono Statut Szkoły. W następnym roku szkolnym uchwałą Rady Miasta z dnia 24 września 1993 r. nadano naszej placówce sztandar, który został uroczyście poświęcony w kościele w Trojanowie. Zaczęły funkcjonować pierwsze klasy autorskie. 21 marca 1994 r.  radiowęzeł nadał swoją pierwszą audycję (z okazji Święta Wiosny). W grudniu 1994 r. powstało Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pod przewodnictwem pani Jolanty Bajurskiej. 10 marca 1995 r. nasza placówka została przyjęta do Towarzystwa Szkół Twórczych. Rok 1996 zapisał się w naszej historii wydaniem pierwszego numeru gazetki szkolnej „6 na 6” (31 maja), zajęciem I miejsca w wojewódzkim konkursie „Mikrosystem wychowawczy szkoły” oraz  powstaniem Klubu Promocji Talentów.

           1 września 1997 r. w naszych progach odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego połączona z uroczystym otwarciem sali gimnastycznej. Tego samego dnia powstał uczniowski klub sportowy „Korona” oraz  zaczął swoją działalność Klub Europejski.

            W lutym 1999 r. zapadła decyzja  Zarządu Miasta  o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 6.

            Szkoła, popularnie nazywana „Szóstką”, wypracowała własny wizerunek i bogatą tradycję. Uczniowie mogli pochwalić się  sukcesami w różnego rodzaju przeglądach, konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Zdobyli wiele wyróżnień, nagród, tytułów laureatów. Uzyskiwali bardzo wysokie średnie ocen. Szkoła, dzięki zaangażowaniu nauczycieli i bardzo dobrej bazie lokalowej, zawsze oferowała uczniom szeroki zakres różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.

            W maju 1999 r. została wydana monografia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Króla Władysława Jagiełły pt. „10 lat Szóstki”.

Reforma oświaty wprowadzająca do systemu szkolnego gimnazja spowodowała utworzenie w  miejsce Szkoły Podstawowej nr 6 - Gimnazjum nr 2. Stało się to 1 września 1999 r.  Funkcja  dyrektora została ponownie powierzona  pani Lucynie Tępczyk.  Siedzibą gimnazjum pozostał budynek należący wcześniej do szkoły podstawowej.  Początkowo gimnazjum miało również oddziały zamiejscowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 istniejące do końca roku szkolnego 2001/02.

            Przez trzy lata  działały równolegle dwie szkoły: wygaszana Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Gimnazjum nr 2. Pracami Szóstki kierowały dyr. Ewa Malinowska, a następnie dyr. Anna Kuliś.

            W pierwszym roku istnienia gimnazjum funkcjonowało 13 klas pierwszych. Z czasem ich liczba zaczęła ulegać zmniejszeniu z powodu utworzenia Gimnazjum Powiatowego, a później Gimnazjum nr 3.

            W marcu 2006 r. gimnazjum, idąc śladem szkoły podstawowej, otrzymało imię Króla Władysława Jagiełły  oraz sztandar. Wcześniej kandydaturę patrona zaakceptowali nauczyciele, uczniowie i przedstawiciele rodziców. Wydarzeniu temu został poświęcony specjalny numer „Gimzety” – kontynuatorki gazetki „6 na 6”. Oto fragment jednego z artykułów: „Przyjmując tak godnego patrona, chcemy kontynuować tradycje naszej zasłużonej poprzedniczki i na jej gruncie tworzyć własną”. Gimnazjaliści i nauczyciele także podjęli wiele ciekawych działań w ramach przygotowań do nadania szkole imienia, aby ranga tego wydarzenia nie uchybiła wielkości postawy i dokonań króla. Wyjeżdżaliśmy m. in. na wycieczki  „Śladami Władysława Jagiełły”, przygotowywaliśmy cykliczne audycje  radiowe, prezentacje na Festiwal  Twórczości Wszelakiej czy potyczki literackie w ramach Tygodnia Humanistycznego.

            Od początku istnienia gimnazjum szkoła proponowała uczniom możliwość nauki w klasach realizujących programy własne: sportowe, informatyczne, europejskie, humanistyczne z rozszerzonym programem nauki języków obcych oraz inne – z zgodnie z zainteresowaniami kandydatów.   

            Szkoła była aktywnym członkiem Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, uczestniczyła w programach „Socrates-Comenius” i „Przyjazna Szkoła”, uzyskała tytuł „Szkoły z klasą”.

            Gimnazjum przejęło od szkoły podstawowej przestronne sale, pełnowymiarową halę sportową, boisko, świetlicę, bardzo dobrze wyposażoną i  stale uaktualniającą swoje zbiory bibliotekę, pracownie komputerowe. W bibliotece powstała czytelnia multimedialna.

            W 2007 r. , po wygraniu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, Burmistrz Miasta Sochaczew powierzył tę funkcję pani Teresie Zawiszy-Chlebowskiej. Pani Lucyna Tępczyk –założycielka i dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 6, przeszła na emeryturę.

            Już w pierwszym roku kadencji p. Teresy Zawiszy-Chlebowskiej gimnazjum uzyskało status szkoły z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, w związku z czym została rozszerzona nazwa szkoły. Budynek przystosowano do potrzeb  uczniów niepełnosprawnych. W 2010 r. został przeprowadzony roczny kurs oligofrenopedagogiki, który ukończyła liczna grupa nauczycieli naszej szkoły, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje i poszerzając kompetencje do pracy w klasach integracyjnych. Jeden z nauczycieli wychowania fizycznego zrobił specjalizację z zakresu rehabilitacji.

            Baza sportowa gimnazjum wzbogaciła się o boisko „Orlik”, siłownię zewnętrzną, ściankę wspinaczkową. Dokonano wymiany komputerów, wprowadzono zajęcia mechatroniczne, zwiększył się zakres realizowanych programów własnych, placówka stworzyła bogatszą o języki: rosyjski i francuski, ofertę nauki języków obcych.

            Gimnazjaliści byli laureatami konkursów przedmiotowych (geografia, język rosyjski), odnosili sukcesy plastyczne o zasięgu międzynarodowym i sportowe w skali krajowej. Powstała prężnie działająca sekcja łucznicza. Popularność szkoły zwiększał także organizowany przez nas Ogólnopolski Konkurs Origami.

          Pani Teresa Zawisza-Chlebowska sprawowała funkcję dyrektora Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie przez dwie kadencje. W tym czasie szkoła, ze względu na sytuację demograficzną, udostępniła sale dla kilku grup z Przedszkola nr 3.

          Rok 2017 przyniósł cofnięcie reformy z 1999 r.. Nastąpiło wygaszanie gimnazjów i powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Na miejscu Gimnazjum nr 2 ponownie rozpoczęła pracę Szkoła Podstawowa nr 6.

          Po wygranym konkursie dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6 została pani Jadwiga Sikorska. Burmistrz Miasta Sochaczew powierzył p. Sikorskiej tę funkcję na okres pięciu lat.

            W pierwszym roku działalności, po długiej przerwie, powstał jeden oddział zerowy i trzy oddziały klas pierwszych.

            Ze Szkoły Podstawowej nr 4 zostało przeniesionych do naszej placówki pięć klas siódmych, naukę kontynuowały klasy drugie i trzecie wygaszanego gimnazjum. W nowym ustroju szkolnym świetlica dostosowała do niego swoje warunki i formy pracy z uczniami. Podobnie stało się z organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

            Szkoła podstawowa od pierwszego roku swojej wznowionej działalności podjęła przygotowania do dwóch ważnych wydarzeń: 100-lecia odzyskania przez Polskę  niepodległości oraz nadania szkole imienia patrona – Króla Władysława Jagiełły.

            Z bogatej tradycji gimnazjum przejęto: Dni Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych, Dni Przedmiotów Humanistycznych, Dni Języków Obcych, Tydzień Bibliotek Szkolnych, Święto Patrona Szkoły, Konkurs Piosenki Nieanglojęzycznej, Dni Rodziny, Wolontariat i udział w konkursie „8 Wspaniałych”, Dzień  Pluszowego Misia, zaangażowanie w organizację Dni Sochaczewa. Nową, bardzo ważną, uroczystością  stało się ślubowanie klas 1.

            Nasi podopieczni z sukcesami przystępowali do różnych konkursów. Uczeń klasy 3 gimnazjum został laureatem konkursu języka angielskiego.

           Nasza historia ma swój ciąg dalszy , który nastąpi…

 

kontakt