przejdź do Sochaczew.pl
183909 odwiedzin

Regulamin GIM2

A A A

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
W SOCHACZEWIE

 

 

Świetlica szkolna obejmuje swoją działalnością opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną wszystkich uczniów Gimnazjum

 

 

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

2. Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie gimnazjum według ustalonych godzin pracy.

3. Świetlica szkolna zapewnia także opiekę doraźną uczniom, podczas nieobecności nauczyciela przedmiotowego.

 

 

II. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.

2. Zapewnienie uczniom warunków do odrabiania lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych.

3.Uczniowie mają prawo do korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego przy o niego dbałości.

4. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.

5. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej postawy społeczno – moralnej

6. Upowszechnianie zasad kultury osobistej oraz kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.

7. Współdziałanie z dyrekcją gimnazjum, nauczycielami i wychowawcami.

 

 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

Uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany:

1. Wypełniać polecenia nauczyciela.

2. Dostosować pracę własną do tematyki odbywających się zajęć.

3. Przebywać w świetlicy do czasu zakończenia organizowanych zajęć.

4. Do kulturalnego zachowania się.

5. Stwarzać warunki i tworzyć atmosferę dobrego koleżeństwa.

6. Dbać o czystość i estetykę pomieszczenia oraz pomagać w jego utrzymaniu.

7. Szanować powierzony sprzęt i materiały wyposażenia świetlicy.

 

Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:  

1. samodzielnego odrabiania zadań domowych oraz korzystania z pomocy kolegów i nauczycieli,

2. wykorzystywania, za zgodą nauczycieli - wychowawcy i opiekunów, pomocy dydaktyczno - wychowawczych oraz sprzętu znajdującego się w świetlicy,

3. zgłaszania własnych propozycji do tematyki organizowanych zajęć.

 

 

IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

  1. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie klas I - III gimnazjum,
  2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora gimnazjum z powodu nieobecności nauczyciela. Zapis „świetlica” dla klasy na zastępstwach traktowany jest jak każde inne zastępstwo.
  3. Świetlica czynna jest codziennie przed i po zajęciach zgodnie z informacją umieszczoną na ogólnym planie lekcji.
  4. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili zgłoszenia się do świetlicy  do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych
  5. Świetlica dysponuje salą świetlicową z wydzielonym miejscem do odpoczynku i pracy własnej lub zespołowej oraz pomieszczeniem stołówki.

 

 

 

 

V. III. WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Przed i po lekcjach w świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie dojeżdżający lub uczniowie oczekujący na lekcje za zgodą i wiedzą wychowawcy świetlicy.

2. Uczniom nie wolno przebywać na świetlicy bez zgody nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.

3. Obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana jak na każdej lekcji.

4. Samowolne opuszczenie świetlicy traktowane będzie traktowane jak ucieczka z lekcji.

5. Zachowanie na świetlicy ma wpływ na ocenę zachowanie ucznia w I okresie i na koniec roku.

6. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez wychowawcę świetlicy.

 

 

VI. ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

W celu usprawnienia wydawania posiłków i ograniczenia ilości spóźnień na lekcje, obiady wydawane są tylko na dwóch przerwach w następujących godzinach:

12:25 – 12:45 -  oraz 13.30-13,40

1. W czasie wydawania obiadów na świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie posiadający kartę obiadową.

5. Nieobecności ucznia na obiedzie  należy zgłaszać wcześniej do pani Intendentki.

6. Opłatę za obiad należy uregulować do15-go każdego miesiąca.

7. W razie nieobecności (choroba, wycieczka, zawody, itp.), uczeń powinien zgłosić ten fakt pani intendentce co najmniej dzień wcześniej. Uczeń zgłasza swoją nieobecność na obiedzie również wtedy, gdy wie, że będzie nieobecny następnego dnia lub przez klika dni.

8. Uczniowie, których obiady finansowane przez MOPS i GOPS, nie mogą odsprzedawać obiadów innym uczniom.

9. W czasie spożywania posiłków obowiązują ogólnie przyjęte normy savoir-vivre i dobrego wychowania.

10. Uczniom, którzy nie zastosują się do przyjętych zasad, obiad może zostać niewydany.

 

 

 

 

Regulamin opracowano w oparciu o następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425)

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 642)

Statut Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im, Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość