przejdź do Sochaczew.pl
152639 odwiedzin

Regulamin

A A A

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi

 im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie.

 

 
 
Wstep
Samorząd uczniowski działa na podstawie art.55 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty jest zgodny ze  Statutem Gimnazjum nr2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
im.Króla Władysława Jaggieły W Sochaczewie.
 
Postanowienia ogólne

1. W Gimnazjum nr2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im.Króla Władysława Jaggieły w Sochaczewie
 działa samorząd uczniowski.
2.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3.Uczniowie stają się członkami samorządu uczniowskiego w chwili przyjęcia do szkoły,
a przestaja nimi być, gdy ją opuszczają.
4.Niezależnymi organami samorządu uczniowskiego są:
  -rada młodzieżowa czyli zgromadzenie przewodniczących klas,
  -zarząd samorządu uczniowskiego.
5.Organy samorządu współpracują ze sobą, mając na względzie przede wszystkim dobro wszystkich uczniów.
6.samorząd współpracuje ze wszystkimi organami szkoły.

 

Cele samorządu uczniowskiego

1. Do podstawowych zadań samorządu uczniowskiego należą:
a) motywowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
b) współdziałanie z organami szkoły w zapewnianiu uczniom należytch warunków do nauki,
c) działanie na rzecz społczeności uczniowskiej i obrona jej praw,
d) rozwijanie demokratycznych form współżycia i współdziałania uczniów,
e) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
f) godne reprezentowanie szkoły w środowisku,
g) występowanie z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego,
h) prowadzenie działalności kulturalnej poprzez planowanie i organizację ważnych uroczystości i imprez szkolnych,
i) współpracowanie z instytucjami i ogranizacjami pozaszkolnymi.


Prawa samorządu uczniowskiego

1. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, jak:
a) prawo do zapoznawania się z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proprcji między wysiłkem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokojania własnych zainteresowań
d) prawo redagowania i wydawania gazey szkolej,
e) prawo organizowania działalności kultularnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami  organizjacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

Rada młodzieżowa czyli zgomadzenie przewodniczących klas

1. W skład rady młodzieżowej wchodzą wszyscy przewodnicząćy klas.
2. Rada młodzieżowa jest wyrazicielem opinni zespołów klasowych, zwanych potocznie klasami.
3. Zebrania rady młodzieżowej zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego lub przewodniczący samorządu uczniowskiego.
4. Kadencja rady młodzieżowej trwa rok.
5 Kompetencje rady młodzieżowej:
a) podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działań samorząu uczniowskiego,
b) powoływanie sekcji i wybór jej członków

 

 Zarząd samorządu uczniowskiego
 
1.W skład zarządu samorządu uczniowskiego wchodzi conajmniej 3 uczniów, którzy w wyniku głosowania
uzyskali największą liczbę głosów.
2.Zarząd tworzą:przewodniczący,-zastępca przewodniczącego,-skarbnik.
3.Zarząd kieruje bieżącą działalnością samorządu uczniowskiego.
4.Kadencja zarządu samorządu uczniowskiego trwa rok.
5. celem działań zarządu samorządu uczniowskiego jest uczestniczenie w życiu szkoły

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość