przejdź do Sochaczew.pl
250599 odwiedzin

Koncepcja pracy szkoły

A A A

KONCEPCJA PRACY
GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI

IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
W SOCHACZEWIE

 

NA LATA  2014-2017

Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 29 sierpnia 2014r.

 

 Rozp. MEN z 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ze zmianami)

 

       I.            CHARATERYSTYKA SZKOŁY


 1. Dane ogólne szkoły

 Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły jest placówką publiczną.

Organem prowadzącym jest Miato-Gmina Sochaczew.

Szkoła jest placówką 13 oddziałową. Zakłada się, że zmiana sytuacji demograficznej nie spowoduje zmniejszenia liczby oddziałów.           

 

         2.  Historia szkoły

  Gimnazjum nr 2 powstało na bazie istniejącej wcześniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Króla Władysława Jagiełły i na mocy uchwały Rady Miasta Sochaczew funkcjonuje od 1 września 1999 r. Kadra pedagogiczna wywodziła się w większości z nauczycieli pracujących w wygasającej Szkole Podstawowej nr 6, wykorzystano także budynek oraz istniejącą bazę materialną, którą uzupełniono o konieczne wyposażenie.

Dyrektorem gimnazjum została Lucyna Tępczyk. W 2006 r. szkoła otrzymała imię Króla Władysława Jagiełły oraz sztandar ufundowany przez absolwentów i rodziców uczniów. Imię szkoły przyjęto, aby podtrzymać tradycję, wykorzystując istniejący już obyczaj zrodzony w szkole podstawowej.

Gimnazjum od 2008 roku prowadzi oddziały integracyjne, zmieniona została nazwa szkoły na Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły, aby podkreślić charakter szkoły, w której prowadzone są klasy sportowe oraz przyjmowana jest młodzież do klas integracyjnych.

W 2009 r. baza szkoły została wzbogacona o kompleks boisk „Orlik”, które stanowią ważne miejsce rekreacji dla mieszkańców okolicznych osiedli.

Od 2009 r. w budynku gimnazjum mieszczą się oddziały Przedszkola nr 3 w Sochaczewie, wynika to z wyżu demograficznego i trudnej sytuacji lokalowej miejscowych przedszkoli.

Działalność szkoły poszerzono w 2012 r. o udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z miejskich placówek oświatowych. W gimnazjum funkcjonuje Punkt Pedagogiczno-Psychologiczny, w którym przyjmowane są osoby z terenu miasta.

Od 1 września 2007 roku dyrektorem szkoły jest Teresa Zawisza-Chlebowska.

 

3.     Lokalizacja

 Budynek, w którym mieści się szkoła, usytuowany jest przy głównej ulicy w dzielnicy Trojanów. Przy szkole znajduje się ogólnodostępny, nowoczesny  kompleks boisk „Orlik” – boisko ze sztuczną trawą do piłki nożnej i boisko z nawierzchnią poliuretanową do gier zespołowych oraz urządzenia siłowni zewnętrznej i plac zabaw przeznaczony dla dzieci przedszkolnych. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajdują się cmentarz oraz stacja benzynowa i sklep „Kaufland”, a teren szkoły jest przemierzany przez osoby udające się do tych obiektów.

4.    Kadra szkoły

W szkole pracuje 47 nauczycieli, w tym pedagog, psychologowie i logopedzi, doradca zawodowy. Największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani. Nauczyciele systematyczni  zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych (WDN, konferencje, posiedzenia rady pedagogicznej, spotkania zespołów, warsztaty, spotkania z rodzicami) oraz w formach zewnętrznych (studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty a także szkolenia on line). Duża część nauczycieli jest przygotowana do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ukończyli kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe  – oligofrenopedagogika. 

5.     Baza szkoły

  Placówka dysponuje 21 salami lekcyjnymi, 2 pracowniami komputerowymi, pracowniami przedmiotowymi, gabinetem psychologa, pedagoga, gabinetem terapii, salą doświadczania świata, świetlicą, biblioteką z ICIM-em, stołówką i kuchnią, gabinetem pielęgniarki. Jest pełnowymiarowa hala sportowa, sala do ćwiczeń gimnastycznych, zaplecze w postaci szatni z natryskami, pokojem nauczycieli wf., pokojem sędziów Są boiska „Orlik”, siłowania zewnętrzna, budynek wyposażony jest w podjazd i toalety dla osób niepełnosprawnych. Szkoła jest systematycznie modernizowana, a zaplecze dydaktyczne jest wzbogacane w nowe pomoce i sprzęt multimedialny. Część środków finansowych na zakup pomocy naukowych pochodzi  z realizacji programów unijnych  i rządowych.

 

II.     MISJA SZKOŁY

Nasza placówka ma wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracować z bliższym i dalszym otoczeniem, działając dla dobra społeczności szkolnej, lokalnej oraz społeczeństwa polskiego.   


III.    WIZJA SZKOŁY       

W naszej szkole  dążymy do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych  członków społeczności lokalnej  oraz obywateli RP. Uczymy ich kochać, szanować i żyć kulturą i tradycjami narodu polskiego i Mazowsza. Jednocześnie stwarzamy w szkole atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i ras, ucząc języków obcych, kultury, geografii i tradycji innych krajów. Uczymy zrozumienia, szacunku i wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Wychowujemy uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym.

IV.   MODEL ABSOLWENTA

 Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy do wykształcenia i wychowania ucznia, który…

 

…jest aktywny  

posiada zainteresowania i rozwija je

jest twórcą i odbiorcą sztuki i kultury

wykazuje się samodzielnością

 

…jest ciekawy świata 

korzysta z  różnych źródeł informacji

poszerza wiedzę na miarę swoich możliwości

jest wrażliwy na piękno przyrody

 

…jest odpowiedzialny

podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje

umie samodzielnie rozwiązywać problemy

cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki

zna swoje słabe strony i pracuje nad nimi

 

…jest otwarty

nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami

umie współdziałać w grupie osób o rozmaitych potrzebach i możliwościach

prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych

 

…jest optymistą

pozytywnie patrzy na świat

lubi siebie i innych

wierzy w swoje możliwości

umie odróżniać dobro od zła

 

…jest prawy

jest uczciwy i prawdomówny

zna zasady dobrego zachowania się i przestrzega ich

zna symbole regionalne, narodowe i religijne i wie, jak się wobec nich zachować

 

… jest tolerancyjny

rozumie, że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym

szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy

jest wrażliwy na potrzeby innych

 

…jest krytyczny

selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich wiarygodność i przydatność do określonego celu

 

 …jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi

zna swoją wartość, swoje prawa

zna i respektuje prawa innych.

 

V.    PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

 

  1.     Dydaktyka

 

Zakładane cele mające poprawić efekty kształcenia i wyniki egzaminów zewnętrznych

 • organizowanie różnorodnych zajęć dodatkowych i wyrównawczych
 • włączanie uczniów w realizację projektów edukacyjnych
 • promowanie i wspieranie uczniów uzdolnionych
 • systematyczne badanie i analizowanie efektów kształcenia i osiągnięć uczniów
 • sumienne przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych
 • analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych.

 

Fakty świadczące o realizacji założonych celów

 • znaczna część uczniów uczestniczy w różnych organizowanych w szkole zajęciach dodatkowych
 • uczniowie realizują chętnie projekty edukacyjne
 • szkoła organizuje zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • stwierdza się przyrost wiedzy i umiejętności u uczniów
 • szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym zewnętrznymi narzędziami  badawczymi  

 

Podejmowane na bieżąco działania

 • monitorowanie realizacji podstawy programowej
 • analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania
 • dostosowanie treści programowych i sposobów ich realizacji do możliwości i potrzeb uczniów – praca zespołów ds. indywidualnych potrzeb edukacyjno-terapeutycznych
 • przejawianie  inicjatyw dotyczących atrakcyjności i efektywności prowadzonych zajęć
 • zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach
 • indywidualne podejście do nauczania i ucznia

 

2.     Działalność opiekuńczo-wychowawcza

 

Zakładane cele mające poprawić efekty działalności opiekuńczo-wychowawczej

 • kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich
 • propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych
 • eliminowanie przejawów agresji i przemocy
 • udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów

 

Dowody potwierdzające realizację założonych celów

 • w szkole podejmuje się inicjatywy promujące kulturalne zachowanie i właściwą postawę obywatelską
 • uczniowie działają w ramach Parlamentu Uczniowskiego i angażują się w różne akcje społeczne
 • podejmowane w szkole działania promujące kulturę fizyczną, zdrowy tryb życia i ekologię wpływają na postawy uczniów
 • uczniowie i rodzice postrzegają szkołę jako miejsce bezpieczne i sprzyjające nauce i rozwojowi ogólnemu dziecka

 

Podejmowane na bieżąco działania

 • opracowanie i ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki w każdym  roku  szkolnym
 • diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów
 • organizowanie akademii i uroczystości szkolnych
 • organizowanie wycieczek, wyjazdów o charakterze  turystycznym, krajoznawczym, sportowym
 • organizowanie spotkań i spektakli profilaktycznych
 • udział uczniów w akcjach charytatywnych, wolontariacie
 • pedagogizacja rodziców w związku z problemami ich dzieci
 • stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze i społeczne szkoły

 

3.     Baza szkoły

 

Zakładane cele dotyczące bazy szkoły

 • utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym
 • dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia
 • systematyczne wzbogacanie szkoły w sprzęt komputerowy, multimedialny i nowe pomoce dydaktycznej

 

Dowody potwierdzające realizację założonych celów

 • placówka zapewnia przebywającym w niej osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i jest wyposażona w potrzebne środki dydaktyczne i sprzęt multimedialny.          

 

Podejmowane na bieżąco działania

 •  racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi
 • przeprowadzanie remontów bieżących budynku
 • zagospodarowanie otoczenia
 • uzupełnianie wyposażenia pracowni w sprzęt multimedialny i oprogramowanie
 • uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej
 • zakupy sprzętu sportowego

 

4.     Organizacja i zarządzanie szkołą

Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły

 • aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym
 • przejrzystość i dostępność dokumentów szkolnych regulujących działalność placówki
 • stała i efektywna współpraca z Radą Pedagogiczną
 • stała i efektywna współpraca z Radą Rodziców
 • włączanie jak największej liczby rodziców w działalność placówki

 

Dowody potwierdzające realizację założonych celów

 • wewnętrzne prawo szkoły jest znane uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom
 • szkoła funkcjonuje sprawnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • poszczególne organy szkoły współpracują dla dobra placówki
 • ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołu nauczycieli
 • propozycje rodziców i uczniów są uwzględniane w planowaniu pracy placówki

 

Podejmowane na bieżąco działania

 

 •  monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu kształcenia
 • monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
 • monitorowanie prawidłowości i spójności dokumentacji szkolnej
 • tworzenie zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za różne obszary działalności placówki
 • publikowanie dokumentacji szkolnej na stronie internetowej; zapewnienie rodzicom dostępu do aktualnych informacji
 • włączanie rodziców i uczniów w podejmowanie decyzji dotyczących placówki-zasięganie opinii dotyczących uczniów, szkoły, wspólna ocena podejmowanych działań

 

 5.  Budowanie pozytywnego klimatu w placówce; funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

 

Zakładane cele w zakresie budowania pozytywnego klimatu w placówce i funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym 

 • budowanie właściwych relacji między uczniami, między uczniami i nauczycielami oraz między rodzicami i nauczycielami 
 • dbanie o właściwe relacje między członkami Rady Pedagogicznej
 • tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym

 

Dowody potwierdzające realizację założonych celów

 

 • właściwe relacje między uczniami, między uczniami i nauczycielami oraz między rodzicami i nauczycielami oddziałują na atmosferę panującą w szkole i efektywność podejmowanych działań
 • udział uczniów w imprezach i uroczystościach, akcjach charytatywnych, konkursach i zawodach  na terenie szkoły i miasta jest zauważany i doceniany
 • elementem tradycji szkoły i miasta stało się święto szkoły związane z jej patronem i  prezentacją osiągnięć i możliwości uczniów
 • placówka ściśle  współpracuje z  instytucjami lokalnymi- partnerami szkoły
 • rodzice włączają się w działalność szkoły
 •  

 

 

Podejmowane na bieżąco działania

 • kontynuacja działań sprzyjających integracji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej
 • konsekwencja w stawianiu uczniom wymagań zgodnych ze statutem i regulaminami szkoły
 • wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania
 • włączanie się szkoły w lokalne działania o charakterze kulturalnym i patriotycznym
 • analiza postrzegania szkoły przez środowisko lokalne-ankiety, wywiady z rodzicami czy partnerami szkoły

 

6. Kadra szkoły     

 

Zakładane cele w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej

 • aktywny udział kadry szkoły  w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia
 • dobór kierunków doskonalenia kadry do potrzeb placówki
 • kładzenie nacisku na wykorzystanie zdobywanej wiedzy i umiejętności do podnoszenia efektywności nauczania

 

 

Dowody potwierdzające realizację założonych celów

 • kadra pedagogiczna i niepedagogiczna uczestniczy w różnych formach doskonalenia
 • nauczyciele proponują i przedstawiają dyrektorowi propozycje doskonalenia własnego na dany rok szkolny lub dłuższy okres
 • nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego
 • dyrektor proponuje tematykę szkoleń na dany rok szkolny
 • dyrektor zapewnia środki finansowe na doskonalenie zawodowe

           

Podejmowane na bieżąco działania

 • określanie zakresu potrzeb szkoleniowych
 • opracowywanie planu doskonalenia nauczycieli na każdy rok szkolny
 • realizacja planu doskonalenia

 

 VI.   MONITORING REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

Wnioski z nadzoru pedagogicznego, prowadzona obserwacja i ewaluacja wybranych obszarów służyć będą jako baza do oceny i ewentualnej modyfikacji procesów zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości.

 

Ogólne zasady monitorowania realizacji działań ujętych w strategii

 • obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli - wg harmonogramu
 • kontrola realizacji podstawy programowej
 • stała analiza efektów kształcenia
 • stała analiza sytuacji wychowawczej
 • obserwacja imprez i uroczystości szkolnych
 • kontrola realizacji powierzonych zadań bieżących
 • okresowa kontrola dokumentacji szkolnej. 

 

VII.  ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są spójne z jego treścią, opracowywane  i zatwierdzane stosownymi uchwałami w każdym roku szkolnym 

 

Plan Nadzoru Pedagogicznego

Plan Pracy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły

Szkolny Program Profilaktyki

Plan Pracy Biblioteki Szkolnej

Plan Pracy Pedagoga Szkolnego

Plan Pracy Psychologa Szkolnego

Plan Pracy Logopedy

Plan Pracy Świetlicy.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość